SARA HERON

The Sensuality of Stone

to: Torsos ~ Birds ~ Sculptures

SCULPTURES - BIRDS

White Dove - 9"x 1.5"x 5”

(White alabaster)