SARA HERON

The Sensuality of Stone

to: Torsos ~ Birds ~ Sculptures

SCULPTURES - TORSOS

Intermezzo - 12"x 4"x 12"

(White alabaster)